Kursplanung
Kategorie: A1, A, B, BE, BPT, C1/D1 , C/CE, DMo. 12.11.2018
Nothelferkurs

Kategorie A1, A, Bauf Anfrage
Basistheoriekurs

Kategorie A1, A, BMo. 05.11.2018
VKU / Verkerskundeunterricht

Kategorie A1, A, BSa. 20.10.2018
Motorradkurs 1, 2, 2a, 3

Kategorie A1, ADi. 27.11.2018
LKW-Theorie

Kategorie C, C1, D, D1auf Anfrage
Taxi ARV2 Theoriekurs
Kategorie BPT (code 121)